กิจกรรมเพื่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตระหนักเสมอว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เป็นภารกิจสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วทั่วโลก และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องด้วยหากการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ประชาชนจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าแทน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจร ช่วยลดความเครียดจากการเดินทาง และลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สังคมมีความน่าอยู่ รฟม. ได้ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ของประเทศ และของประชาชนเป็นหลัก ไปพร้อมๆ กับการมุ่งหน้าให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่กับการเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รฟม. จึงได้มุ่งมั่นดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อการมีส่วนร่วมในสังคมและประการสำคัญเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
โครงการตามแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม. ปีงบประมาณ 2559

   1. โครงการกรีนคอนสตรัคชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม
   2. โครงการร่วมใส่ใจสังคมไทยพัฒนา
   3. โครงการแฮปปี้เวิร์คเพลส
   4. โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ