ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 (ฉบับแรก)