อัตราค่าโดยสาร

ตรวจสอบอัตราค่าโดยสาร

คลิกบัตรโดยสารเพื่อตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามระยะทางและระยะเวลาการเดินทางในแต่ละเส้นทาง

 

วันจันทร์ - วันศุกร์

เหรียญโดยสารบุคคลทั่วไป

 

 เหรียญโดยสารเด็ก และผู้สูงอายุ

 

บัตรโดยสาร

       บัตรบุคคลทั่วไป บัตรที่ระลึก บัตรจอดรถ บัตรธุรกิจ

 

        นักเรียน นักศึกษา

   

        เด็ก ผู้สูงอายุ

   

 

วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกกษ์

เหรียญและบัตรโดยสาร

       เหรียญบุคคลทั่วไป บัตรบุคคลทั่วไป บัตรที่ระลึก บัตรจอดรถ บัตรธุรกิจ

 

       เหรียญและบัตร เด็ก ผู้สูงอายุ

 

 

 บัตรโดยสารนักเรียน นักศึกษา

   

 

เที่ยวเดินทาง