ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)