คณะผู้บริหาร รฟม.

ผู้ว่าการ รฟม.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ (รักษาการผู้ว่าการ รฟม.)

ที่ปรึกษา

นายรณชิต แย้มสอาด
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

รองผู้ว่าการ รฟม.

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (รักษาการรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน))
พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ (รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ))
นางณฐมณ บุนนาค (รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน))
นายฤทธิกา สุภารัตน์
นายภคพงค์ ศิริกันทรมาศ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

นายสุชิน ศศิประภากุล
พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์
นางณฐมณ บุนนาค
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
นายวิทยา พันธุ์มงคล