กิจกรรม “รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ”

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ร่วมกับบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ” รับบริจาคเสื้อชั้นในที่ไม่ใช้งานจากผู้บริหาร พนักงานและประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะชุมชนและการเกิดมลพิษ ด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการเผาระบบปิดในการผลิตปูนซีเมนต์ โดยได้นำกล่องรับบริจาคไปวางไว้ที่อาคารสำนักงาน รฟม. ทั้ง 3 อาคาร และอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว สถานี    บางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เพื่อส่งมอบให้แก่ บริษัทฯ  นำไปทำลายต่อไป

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม