แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

     ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

นโยบายคณะกรรมการ

     ในการดำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ ดังนี้
1. ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงาน
2. ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
4. ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร
5. ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6. ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง
7. ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร
8. ให้พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
9. ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

ภารกิจ

   เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดเอาไว้ ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 ภายใต้อำนาจที่ขององค์กรไว้ดังนี้

 1. ดำเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
 2. ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
 3. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 5. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
 6. สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

เป้าประสงค์องค์กร

     เพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2564 โดยพิจารณาถึงความต้องการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนา และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงิน และการดำเนินธุรกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความยั่งยืน ด้านการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
 2. มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
 3. รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
 4. มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
 5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
 6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
 7. รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
 8. เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับภูมิภาคอาเซียน
 9. เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าหมายหลัก (Main Objectives)

    จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผลสำเร็จภายในปีงบประมาณ 2564 หรือในปีอื่นๆ ไว้ดังนี้

 1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ** ดังนี้
 • ปี 2562 เปิดให้บริการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (กทม.),
 • ปี 2563 เปิดให้บริการสายน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ, สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว- สำโรง
 • ปี 2565 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4, สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู และช่วงคูคต-ลำลูกกา
 • ปี 2566 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
 • ปี 2567 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ และสายสีม่วงช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก

      2. จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. แต่ละสายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี

      3. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางเป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

      4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี

      5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

      6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

      7. มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return On Investment : SROI ) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของค่าตอบแทนทางการเงินจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของ รฟม. และต้นทุนของการลงทุน สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

      8. มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน

      9. มีความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วเสร็จตามแผน (ปี 2562 เริ่มประเมินความพร้อมของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา)

      10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.72 ภายในปี 2564

      11. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

      12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยนวัตกรรม) ระหว่างปี 2560 ถึง 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย

      13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) เพิ่มขึ้น โดยค่า (Human Capital Return on Investment : HCROI) เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ *ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560

             ** เป้าหมายการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

     เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. จึงได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย SWOT Analysis, TOWS Matrix, Strategy Canvas, Strategy Map และ Balanced Scorecard โดยกลยุทธ์ที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

 • กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น
 • กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

 • กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
 • กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
 • กลยุทธ์ที่ 3.2 นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู็ใช้บริการ
 • กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

 • กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 • กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

 • กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
 • กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2561

 1. การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีความก้าวหน้าตามแผนงาน
 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้าฯ รฟม. แต่ละสาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 3. เก็บข้อมูล Baseline ของความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป
 4. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 5. เก็บข้อมูล Baseline ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป
 6. เก็บข้อมูล Baseline ของผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. สายฉลองรัชธรรมสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป
 7. เก็บข้อมูล Baseline ของค่าตอบแทนทางการเงินจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของ รฟม. และต้นทุนของการลงทุน สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป
 8. มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
 9. มีความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วเสร็จตามแผน
 10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.52
 11. เก็บข้อมูล Baseline ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป
 12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยนวัตกรรม) แล้วเสร็จตามแผน
 13. เก็บข้อมูล Baseline ของผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity)

Strategy Map