กิจกรรมเพื่อสังคม

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามภารกิจหลักขององค์กร และดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชีวิตเมืองให้แก่ประชาชน ด้วยการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดย รฟม. ยึดหลักการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม. ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และส่งเสริมพนักงาน และลูกจ้างให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา
2. ร่วมกับชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน
3. การดำเนินกิจการและการศึกษาออกแบบและการก่อสร้างโครงการในทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่วมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
4. ส่งเสริมการศึกษาของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนบุตรหลานของพนักงานและลูกจ้าง และสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในลักษณะของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

          อีกทั้งปัจจุบัน รฟม. ยังนำหลักการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป