คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
กรรมการผู้แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายประพาส เหลืองศิรินภา
นายสมัย โชติสกุล
นางสาวชวนชม กิจพันธ์
นายชยธรรม์ พรหมศร
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)