คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์
นายไกร ตั้งสง่า
ดร.จุฬา สุขมานพ
กรรมการผู้แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นางสาวลดาวัลย์ คำภา
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายดรุณ แสงฉาย
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
กรรมการและเลขานุการ
นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม.