ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารจอดรถ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์ แผงค้าสถานีกำแพงเพชร และสะพานเชื่อมต่อตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 (ฉบับแรก)