คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์
ดร.จุฬา สุขมานพ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
กรรมการผู้แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายประพาส เหลืองศิรินภา
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายสราวุธ ทรงศิวิไล
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)