คณะผู้บริหาร รฟม.

ผู้ว่าการ รฟม.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ (รักษาการผู้ว่าการ รฟม.)

ที่ปรึกษา

นายรณชิต แย้มสอาด
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

รองผู้ว่าการ รฟม.

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (รักษาการรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน))
นางณฐมณ บุนนาค (รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน))
นายฤทธิกา สุภารัตน์
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
นายรณชิต แย้มสอาด (รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ))

ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

นายสุชิน ศศิประภากุล
นางณฐมณ บุนนาค
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
นายวิทยา พันธุ์มงคล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ